מדיניות פרטיות

 

 1. כללי 
 1. מפעילת האתר, חברת אייר מדיה 100 בע”מ (להלן: “המפעילה“) מחויבת להגן על פרטיות המשתמשים האתר בכתובת www.hoop.co.il (להלן: “האתר“) ובשירותים המוצעים על ידה במסגרתו (להלן: “השירותים“).  
 2. מדיניות פרטיות זו מציגה את מדיניות המפעילה ביחס להגנת פרטיות המשתמשים באתר, ומפרטת את האופן בו היא אוספת ומשתמשת במידע אודות המשתמשים, וכיצד מגנה המפעילה על המידע האמור.
 3. מדיניות פרטיות זו היא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ויש לקרוא אותם יחד. בשימושך באתר הנך מסכים לתנאי מדיניות זו כפי שהם עשויים להשתנות מעת לעת
 4. לשם הנוחיות, מדיניות פרטיות זו נוסחה בלשון זכר אך מכוונת לשני המינים. 
 • איסוף המידע – איזה מידע אוספת המפעילה על המשתמש?
 1. בעת השימוש באתר ו/או בשירותים, אוספת המפעילה מידע אודות המשתמש (להלן: “המידע“):
  1. מידע אישי: חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי, כגון שם, תאריך לידה, פרטי קשר, השכלה, ניסיון מקצועי וכיוצ”ב. זהו מידע שמוסר המשתמש מוסר ביודעין, בין היתר, בתהליך בתהליך הרישום באתר ובעת שימושו בו.
  2. מידע סטטיסטי: חלק אחר מהמידע שנאסף אינו מזהה את המשתמש אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיו. זהו מידע סטטיסטי, המצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר ו/או בשירותים, כגון משרות בהן צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנה ועוד. 
 2. המשתמש מצהיר ומודע לא קיימת כל חובה חוקית למסור את המידע כאמור, וכי מסירת המידע תלויה ברצונו החופשי לקבל את השירותים מהמפעילה ו/או על ידי מי מטעמה, ונעשית בהסכמתו בלבד. המשתמש מאשר כי המידע אודותיו, בין שנמסר ו/או יימסר על ידו ובין שנאסף על ידי המפעילה, יוחזק ויישמר, כולו או חלקו, במאגר המידע של המפעילה, אשר יתנהל על פי דין.  
 3. המשתמש רשאי לבקש מהמפעילה להסירו ממאגר המידע של המפעילה בכל עת, באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של החברה בכתובת [email protected].
 • כיצד עושה המפעילה שימוש במידע? 

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו או על-פי הוראות כל דין, בין היתר, לצרכים המפורטים להלן: שיפור יישומי האתר, התוכן והשירותים הניתנים בו ו/או בסלולר; ניהול חשבונות המשתמשים; רישום לשירותים הניתנים באתר; התאמה של תכנים, שירותים ופרסומות המוצגים למשתמש באתר; ניהול מחקר בדבר השימוש באתר ובשירותים; מתן שירות בקשר עם השירותים הניתנים באתר; פרסום ושיווק, ניתוח ומחקר סטטיסטי; עריכת סקרים; פנייה למשתמשים בכל דרך, לרבות במסגרת דיוור ישיר ומשלוח מסרים שיווקיים בכל אמצעי תקשורת (בין קיימים ובין עתידיים) וכן לכל צורך אחר בהתאם לדין. 

 • עוגיות (cookies)

האתר משתמש ב’עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובין היתר, לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, והתאמת האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. 

ניתן להורות לדפדפן, להימנע מקבלת “עוגיות”, או לשאול את המשתמש לפני קבלת “עוגיה” מהאתר בו הוא מבקר. עם זאת, נטרול ה”עוגיות”, עשוי לגרום לכך כי חלק מהפונקציות והשירותים באתר לא יפעלו.

 • מסירת מידע לצדדים שלישיים

המפעילה לא תעביר לצדדים שלישיים מידע אודות משתמש, אלא במקרים המפורטים להלן: 

 1. חשיפת והעברת פרופיל המועמדות הדיגיטלי של משתמש באתר, הכולל מידע אישי אודותיו, למעסיקים פוטנציאליים; 
 2. במקרה שהמפעילה תשכור את שירותיו של צד שלישי לצורך ניהול ותפעול האתר והשירותים. מוגבר כי גישתו של הצד השלישי למידע אודות המשתמש, תוגבל להיקף הנדרש לצורך ביצוע שירותיו בלבד;
 3. במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין המפעילה שתחייב חשיפת מידע אודות המשתמש;
 4. העברת מידע סטטיסטי אודות המשתמש לצדדים שלישיים לצרכי מחקר וסטטיסטיקה;
 5. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודותיו לצד שלישי; 
 6. במקרה בו המפעילה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר ו/או השירותים לגורם אחר כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי;
 7. בכל מקרה אחר בו מחוייבת המפעילה להעביר מידע בהתאם להוראות הדין;
 1. חומרים של צדדים שלישיים

באתר עשויים להיות מוצגים שירותים, תכנים וקישורים של צדדים שלישיים אשר אינם קשורים למפעילה ואינם מתנהלים בהתאם למדיניות הפרטיות של המפעילה (להלן: “חומרי הצדדים השלישיים“). 

חומרי הצדדים השלישיים אינם תחת שליטתה ואחריותה של המפעילה, והמשתמש מצהיר כי כל שימוש שיעשה בחומרי הצדדים השלישיים, הינו באחריותו בלבד והמפעילה לא תישא בשום חבות לנזק, מכל סוג, אשר יגרם למשתמש כתוצאה מכניסה, שימוש או הסתמכות על חומרי צדדים שלישיים באמצעות האתר. 

המפעילה עשויה להציע לכל משתמש בשירותיה להצטרף לקבלת דיוור ישיר על מנת ליידעו בדבר פרסומים, חידושים, הטבות אישיות ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן את המשתמשים בדבר פעילות המפעילה ושירותיה השונים, לרבות באמצעות הודעות דוא”ל ומסרונים (להלן: “דיוור ישיר“).

בעת ההרשמה ייתכן ויתאפשר למשתמש ליתן את הסכמתו לקבל דיוור ישיר מהמפעילה באמצעות סימון תיבה המיועדת לכך בעת הרשמתו לשירותי המפעילה לתיבת הדוא”ל ו/או לטלפון הסלולרי, ויהיה בכך כדי להוות את הסכמתו לקבל דברי פרסומת. יובהר כי למשתמש תהיה בכל שלב האפשרות לבקש מהמפעילה להפסיק ולקבל דיוור ישיר באמצעות יצירת קשר עם המפעילה ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה אשר יופיעו בדיוור הישיר אשר יישלח למשתמש. למען הסר ספק יובהר כי ההוראות בעניין דיוור ישיר הינן בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982. 

 • אבטחת מידע
 1. המפעילה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים, העומדים לרשותה, על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות פרטי המשתמשים באתר.
 2. אף כי אמצעים אלו נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המפעילה, המפעילה ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת כי השירותים באתר והמידע האגור בהם ובאמצעותם יהיו חסינים באופן מוחלט מפני חדירה בלתי מורשית או שימוש אסור במידע. 
 • זכות לעיין במידע ולתקנו

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, רשאי כל משתמש לעיין במידע אודותיו המוחזק ברשות המפעילה. משתמש שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן רשאי לפנות למפעילה, בכתובת הדואר האלקרוני: [email protected] בבקשה לתקן את המידע. 

 • שינויים במדיניות הפרטיות

המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי מדיניות פרטיות זו בכל עת. במקרה של ביצוע שינוי מהותי במדיניות הפרטיות, תפרסם על כך המפעילה הודעה באתר.

 • צור קשר

ככל שיש לך שאלות כלשהן לגבי מדיניות הפרטיות שלעיל, הנך מוזמן ליצור עמנו קשר באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת: [email protected].  

 

שתף

דילוג לתוכן