תנאי שימוש

 

 • כללי
   1. אתר האינטרנט www.hoop.co.il (להלן: “האתר”) הינו לוח דרושים מקוון,  המספק, בין היתר, שירותי גיוס והשמה של עובדים (להלן: “שירותי האתר“).
   2. תקנון זה (להלן: “התקנון“) מסדיר וממצה את מערכת היחסים שבין מפעילת האתר, חברת אייר מדיה 100 בע”מ (להלן: “המפעילה“) לבין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתרו/או המשתמשים בשירותי האתר ו/או בשירותים הסלולריים (להלן ביחד: “השירותים“), בין כמשתמש רשום ובין כבלתי רשום, בין בתשלום ובין אם לאו, בין כמעסיק ובין כדורש עבודה (להלן: “המשתמש“).
   3. מובהר כי התקנון הינו הסכם מחייב וכי השימוש באתר ובשירותים כפוף לכל הוראותיו.
   4. המשתמש מצהיר כי קרא והבין את התקנון, כי ידוע לו ששימושו באתר ובשירותים, כפוף להוראותיו, כי הוא מסכים לכל האמור בו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה בקשר עמו. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי התקנון, בחלקם או במלואם, עליו להימנע מכל גישה ו/או שימוש באתר ו/או בשירותים.
   5. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 • תנאי שימוש באתר
   1. כל המשרות באתר מיועדות לגברים ולנשים וללא כל קשר למעמדם האישי, גילם, נטייתם המינית, היותן בהריון, טיפולי פוריות או הפריה חוץ גופית, היותם הורים, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים. בהתאם, משתמשים המפרסמים מודעות דרושים באתר מתחייבים לפרסם משרות בנוסח שוויוני ולא מפלה, כמתחייב בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ”ח-1988.
   2. בכל מודעת דרושים תפורסם משרה אחת בלבד לתפקיד אחד בלבד.
   3. מודעות הדרושים יפורסמו אך ורק בשם ועבור המשתמש שהתקשר עם המפעילה בהסכם.
   4. מודעות הדרושים שיפרסם משתמש באתר ישמשו למציאת מועמדים מתאימים לתפקיד שפורסם בלבד ולא יכללו משרות פיקטיביות. למען הסר ספק, חל איסור על פרסום מודעות דרושים מתוך מטרה ליצור מאגר קורות חיים של מועמדים ו/או לסחור בקורות חיים של מועמדים ו/או כל פעילות אחרת שאיננה מציאת מועמדים מתאימים לתפקיד שפורסם.
   5. חל איסור על שליחת דברי פרסומות ו/או תוכן שיווקי למעסיקים אשר פרסמו משרות באתר, תוך התחזות לדורשי עבודה. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי הפרת הוראות סעיף זה תסב למפעילה ולמשתמשי האתר נזקים רבים, ממוניים ולא ממוניים, וכי במקרה ויפר את הוראות סעיף זה, ישלם למפעילה פיצוי קבוע ומוסכם מראש בסך של 1000 ₪ לכל הפרה, ללא הוכחת נזק, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למפעילה לפי הוראות תקנון זה ו/או כל דין.
   6. המפעילה רשאית לסרב לפרסם תכנים באתר, לפי שיקול דעתה המוחלט, ובפרט תכנים אשר לדעתה מפרים את תקנון האתר ו/או הדין ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי המשתמש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי תקנון זה או בכלל.
   7. המשתמש מתחייב להימנע מביצוע כל פעולה המיועדת לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן, לרבות מערכות האתר ו/או השירותים, מלעשות באתר כל שימוש המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט ו/או לכל דין ו/או או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט, ובכלל זה באמצעות הפעולות הבאות:
    1. גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי משתמש רגיל, לרבות BOTS או CRAWLERS.
    2. מניפולציה של כתובת ה- URLשל דפים פנימיים כדי להגיע לדפים אליהם אין למשתמש גישה ישירה (URL HACKING).
    3. העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהם משום עבירה על כל דין רלוונטי ובכלל זאת להימנע מהעלאת כל פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.
    4. ביצוע פעולה ו/או כל ניסיון לבצע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר, בשירותים ובתכניהם, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי כל דין לרבות חוק זכויות יוצרים התשס”ח-2007, לבעל זכות היוצרים.
 • פתיחת חשבון באתר
   1. באתר קיימים שירותים הטעונים רישום. 
   2. על מנת להשתמש בשירותים הטעונים רישום, נדרש המשתמש להירשם ולפתוח חשבון באתר (להלן: “חשבון משתמש“). לצורך פתיחת חשבון משתמש, יידרש המשתמש לספק פרטים אישיים, כגון כתובת דוא”ל, מספר טלפון נייד וכן להגדיר סיסמת אבטחה (להלן: “חשבון המשתמש“).
   3. לצורך הגשת מועמדות באתר, ידרש המשתמש להזין בחשבון המשתמש, פרטים אודות השכלתו, שירותי הצבאי, ניסיונו המקצועי, כישוריו וכיו”ב, אשר ישמשו ליצירת פרופיל מועמדות דיגיטלי (להלן: “הפרופיל“).
   4. המפעילה רשאית להוסיף, לשנות, ולהסיר את שדות המידע בפרופיל, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
   5. הפרופיל של המשתמש הינו דינאמי והמשתמש רשאי לעדכנו ולערוך את נתוניו. מובהר כי הפרופיל יהיה חשוף למעסיקים. 
   6. המשתמש יהיה רשאי לצרף לפרופיל תמונת פרופיל. בעצם העלאת התמונה לפרופיל, מצהיר המשתמש כי הוא בעל הזכות בתמונה, כי אין כל מניעה להעלותה לאתר וכי העלאת התמונה לפרופיל מהווה את הסכמתו המפורשת להעברת תמונתו לכל מעסיק אשר אליו יגיש המשתמש מועמדות ו/או למעסיק המנוי למאגר חיפוש מועמדים באמצעות האתר ו/או השירותים. 
   7. המשתמש נושא באחריות הבלעדית והמלאה לכל הפעילויות המתרחשות במסגרת חשבונו (מובהר למען הסר ספק כי החשבון כולל גם את הפרופיל), והמפעילה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנעשה בחשבון המשתמש.
   8. המשתמש מצהיר כי כל המידע אותו הוא מספק באתר ו/או בשירותים הוא מידע מלא, נכון, מדויק ומהימן. ידוע למשתמש כי שימוש בזהותו של אחר או מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית. כנגד משתמש אשר מסר פרטים כוזבים עלולים להינקט אמצעים משפטיים פליליים ו/או אזרחיים והוא יהא האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם למפעילה ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר לכך. 
   9. המשתמש מתבקש להודיע למפעילה באופן מידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או על חשבון אשר נוצר תוך הפרת איזה מסעיפי הדין ו/או תקנון זה.
   10. מובהר כי החשבון הינו אישי ואין להעבירו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
 • רכישת מנוי/ביטול או הקפאת מנוי
  1. המפעילה רשאית להחליט כי השירותים, כולם או חלקם, יהיו כרוכים בתשלום דמי מנוי, חד פעמי או חודשי מתחדש (להלן: “דמי מנוי“).
  2. ברכישת מנוי חודשי מתחדש, נותן המשתמש הסכמתו לתשלום דמי מנוי חודשיים לתקופה בלתי קצובה, כל עוד לא בוטל המנוי, כמפורט להלן.
  3. תעריפי דמי המנוי יקבעו על פי שיקול דעתה של המפעילה ויפורסמו באתר.
  4. המפעילה רשאית לשנות את תעריפי דמי המנוי, לערוך מבצעים וליתן הנחות ו/או הטבות למשתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  5. משתמש אשר רכש מנוי חודשי מתחדש רשאי לבטלו בכל עת באמצעות מערכת האיזור האישי של האתר.
  6. המפעילה תחדל לחייב את המשתמש בדמי מנוי תוך בתוך שלושה ימי עסקים מיום מסירת הודעת הביטול, ובמידה ונמסרה באמצעות דואר רשום – בתוך שישה ימים עסקים מיום מסירתה למשלוח.
  7. במקרה של הקפאת מנוי בתשלום, יישמרו למשתמש מספר הימים הנותרים ממועד ההקפאה עד לתום תקופת המנוי ששולמה, לשימוש עתידי, וזאת עד לתקופה של 24 חודשים ממועד ההקפאה.
  8. הפשרת ימים מוקפאים תתאפשר פעם אחת בלבד וברצף.
  9. השימוש בשירותים בתשלום מוגבל למשתמש שגילו מעל 18. משתמש המשלם דמי מנוי באתר, מצהיר בזאת כי הינו מעל גיל 18, וכי השימוש באתר ו/או בשירותים מותר לו על-פי כל דין. 
  10. מודגש כי לא יינתן החזר כספי בגין דמי המנוי ששולמו עבור התקופה בה נעשה שימוש בשירותים המוצעים באתר בתשלום ואשר קדמה להודעת הביטול. 


 • הפסקת/הגבלת שימוש 
 • המפעילה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או השירותים ממשתמש לפי שיקול דעתה המוחלט ו/או לבטל ו/או להשעות חשבון משתמש ו/או להתנות את מתן השירותים בהצגת הוכחות כי לא הופרו הוראות תקנון זה ו/או כל דין, ובפרט אם קיים חשד שהמשתמש ביצע ו/או ניסה לבצע ו/או ינסה לבצע פעילות הנוגדת את חוקי מדינת ישראל ו/או פעילות המזיקה ו/או עלולה להזיק למפעילה ו/או לצדדים שלישיים ו/או לרכושם ו/או לא מילא ו/או הפר תנאי מתנאי תקנון זה.
  1. במקרה של ביטול שירות בתשלום על ידי המפעילה, בגין הפרת איזה מהוראות תקנון זה ו/או בכלל על ידי המשתמש, יקוזז מגובה ההחזר המגיע למשתמש, ככל שמגיע למשתמש, סך של 2,500 ₪ כפיצוי מוסכם בגין ההפרה כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המפעילה על פי תקנון זה ו/או על פי דין ו/או מזכותם של המפעילה לקזז סכומים נוספים כפיצוי בגין נזקים שנגרמו לה בפועל.

דיוורים

 1. המפעילה רשאית לשלוח למשתמש דיוורים (לרבות ישירים) מסוגים שונים, לרבות פרסומות, הצעות משרות על פי העדפות המשתמש וכיו”ב, בהתאם להסכמות והגדרות המשתמש.
 2. כל סוגי הדיוורים שיבחר משתמש לקבל ישלחו לכתובת הדוא”ל ולמספר הנייד שהזין המשתמש באתר.
 3. המשתמש יהיה רשאי לבקש מהמפעילה, באמצעות פנייה לשירות הלקוחות, להסירו מרשימת הדיוור בכל עת.

הגבלת אחריות

 1. האתר, השירותים והתכנים המוצגים בהם ניתנים as is והמפעילה אינה מתחייבת להבטיח את זמינות האתר או את זמינות השירותים ואינה מתחייבת כי האתר והשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם ללא הפסקות ו/או יהיה חסינים מפני גישה לא חוקית למחשבי האירוח של האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, וירוסים, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעילה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת.
 2. באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש באתר ובשירותים, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולמשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה בשל אי התאמתם לצרכיו. 
 3. פרסום מודעת דרושים באתר אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של המפעילה לגבי טיב המשרה המוצעת ו/או המעסיק המציע. המפעילה משמשת כגורם ביניים בלבד בין מעסיקים לבין מועמדים באמצעות לוח לפרסום משרות ומתן אפשרות להגיש אליהן מועמדות.
 4. המפעילה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא, ישירה או עקיפה, לנזק ו/או אובדן, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים הנובעים ו/או הקשורים באתר, ו/או בשירותים (לרבות בקישורים וההפניות המצויים בהם), או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:
  1. שימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או בשירותים, מכל סיבה שהיא;
  2. הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר ו/או בשירותים;
  3. שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, ו/או בשירותים בין על ידי המשתמש ובין על ידי צדדים שלישיים;
  4. הפרעות, זמינות ותקינות של האתר ו/או השירותים, לרבות כל תוכן הנכלל בם, מכל סיבה שהיא, ולרבות וללא הגבלה הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה או ברשת החשמל;
  5. נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק, מידע חלקי או בלתי מהימן באתר ו/או בשירותים;
  6. שיבוש בקליטת פרטי משתמש ו/או פתיחת חשבון משתמש באתר מכל סיבה שהיא, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמש;
  7. נזק, אשר נגרם למשתמש כתוצאה מהפסקת ו/או שינוי פעילות האתר ו/או השירותים;
  8. נזק מכל מין וסוג שהוא, בין אם עקיף ובין אם ישיר, העלול להיגרם למשתמש ו/או מי מטעמו במקרה בו המידע שנמסר על ידו באתר אבד ו/או נגנב ו/או נעשה בו שימוש לא מורשה.
  9. נזק אשר נגרם למשתמש כתוצאה מאי שליחתו של מידע המפורסם באתר אל המשתמש בדואר אלקטרוני ו/או בדיוור ו/או באמצעות מסרון;
  10. נזק שגרם למעסיק בשל אי איושה של משרה פלונית ונזק שנגרם למועסק פוטנציאלי בשל אי קבלתו למשרה פלונית.
 5. המפעילה אינה מתחייבת לשמור גיבוי של התוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. 
 6. המפעילה אינה מתחייבת כי כל הקישורים המצויים באתר ו/או בשירותים יהיו תקינים.
 7. חלק מהמשרות המפורסמות באתר מסווגות על ידי המעסיק כמשרות בלעדיות. עם זאת, יובהר כי המפעילה אינה בודקת או מוודאת את היותה של המשרה בלעדית, ואינה מתחייבת כי המשרה המוצעת לא מפורסמת במקומות נוספים, ובהתאם חלה האחריות על סיווג המשרה על המעסיק בלבד והמשתמש מצהיר כי הוא פוטר את המפעילה מכל אחריות לעניין זה.
 8. המפעילה רשאית לכלול באתר ו/או בשירותים תכנים של צדדים שלישיים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות וכיו”ב, ואין המפעילה אחראית לתוכנם. טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין תכנים אלה יופנו על ידו ישירות אל הצד השלישי ולא תהיה לו בגינם כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה.
 9. כל עסקה שתעשה בעקבות פרסום מודעה באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר ובשירותים, תסוכם ישירות בין הצדדים המעוניינים בעסקה, ואינה כוללת את המפעילה או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה, וזאת גם אם מידע בין הצדדים יועבר דרך המפעילה עצמה.
 • הודעה על תוכן מפר

המפעילה אמונה על שמירת חוקי מדינת ישראל. אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל נודה לכם אם תפנו את תשומת ליבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת דוא”ל – [email protected].

 • קניין רוחני
   1. המפעילה הינה הבעלים הבלעדי של כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או בשירותים, ובכלל זה הזכויות המוסריות, הרעיון העומד ביסודם, התוכן, העיצוב, העריכה, אופן הצגתו ועריכתו של התוכן, הסימנים המסחריים, הפטנטים והמדגמים של האתר והשירותים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, בלוגו האתר, בשם האתר, הדפים הכלולים באתר, המידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלת האתר והשירותים, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים, תכנים ו/או כל חומר אחר הכלול בהם וכן של המודעות והדיוורים ו/או המסרונים שנשלחים על ידי המפעילה (להלן: “המידע המוגן“).
   2. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהאתר ו/או השירותים הינם רכושה הבלעדי של המפעילה, ועל כן הוא מתחייב שלא להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעבד יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את המידע המוגן, כולו או חלקו, בין על ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי – בין אם אלקטרוני, ממוחשב, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה – בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהמפעילה.
 • שינויים באתר ובתקנון
   1. המפעילה רשאית לשנות, או להפסיק את פעולת האתר ואת השירותים, כולם או חלקם, באופן זמני או לצמיתות, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. למשתמש ולכל צדדים שלישיים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה בקשר לכך.
   2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של הפסקה מלאה של השירותים, בין זמנית ובין קבועה, לא יחויבו המשתמשים המשלמים על השירות החל מהפסקתו.
   3. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי תקנון זה בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד. שימוש המשתמש באתר ו/או בשירותים לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתו לשינויים אלו.
 •  הצעות והערות

בכדי למנוע אי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד האתר  והשירותים (להלן: “הצעות”) מוותר המשתמש על כל זכות בהערות אלו ולא תהיה לו כל טענה בגין אי קבלת ההערות, בגין אי יישומן או בגין העברתן לצד ג’.

 •    שיפוי
  1. המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לתוכן המועלה ו/או למסמכים ו/או לפעולות המבוצעות על ידו באתר ו/או בשירותים ו/או בכל פלטפורמה ו/או מדיה אחרת הקשורה לאתר ולשירותים (כגון רשתות חברתיות ותוכנות מסרים), לרבות בגין הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בזכויות קנייניות ו/או חוזיות ו/או הפרת צו שיפוטי או כל דין אחר, והוא פוטר בזאת את המפעילה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך. 
  2. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את המפעילה מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם טוב, שייגרמו לה, לרבות בגין שכ”ט והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או כל דין ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, הנוגעת לפעילותו  של המשתמש ו/או של מי מטעמו באתר ו/או בשירותים, וזאת בנוסף לכל סעד העומד למפעילה על פי דין.
 1. התיישנות

בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958 וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 (שישה) חודשים ממועד ביצוע הפרסום ו/או העסקה ו/או האירוע נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל המפעילה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל המפעילה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת, כאמור. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של המפעילה לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת התיישנות של המפעילה. מוסכם, כי הוראות סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.

 • ברירת דין וסמכות שיפוט

הדינים אשר יחולו על תקנון זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מתקנון זה או מהגלישה או השימוש באתר ו/או בשירותים, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו.

 • כללי
  1. המשתמש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון זה באופן מצמצם כנגד המפעילה, וזאת בין היתר לנוכח השינויים התכופים בתחום האינטרנט והסתמכות המפעילה על תקנון זה. כל זכות שלא הוקנתה במפורש למשתמש שמורה למפעילה.
  2. אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתקנון זה הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתם המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי התקנון.
  3. כל ויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד המפעילה כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת המפעיל ולא ייחשבו כוויתור על זכויותיה על פי התקנון ומכוח כל דין.1360\1\105

שתף

דילוג לתוכן